{ЗАЕДНО} за подобро утре
Поддршка на проекти за унапредување и зачувување на менструалното или репродуктивното здравје на жените.


Правила и услови на конкурсот {ЗАЕДНО} за подобро утре во организација на дм дрогерие маркт дооел Скопје
  • Датум на објава на конкурс: 10 јуни 2024 година.
  • Краен рок за аплицирање: 4 август 2024 година до 23:59 часот
Целта на конкурсот е да се изберат и поддржат проекти кои придонесуваат за унапредување, развој и подобрување на менструалното или репродуктивното здравје кај жените од сите возрасни групи.

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА:
1. Право на учество на конкурсот имаат следните проекти:
а) регистрирани невладини здруженија кои се во Регистарот на здруженија најмалку една година;
б) институции: центри, училишта, домови, друштва, болници, прифатилишта
в) единиците на локалната и регионалната самоуправа (градови, општини)
д) непрофитни правни лица
Секој од наведените субјекти може да пријави само еден проект за реализација, што ќе биде спроведен исклучиво на територијата на Република Северна Македонија.

2. Не е дозволено регистрирање, предлагање или учество во проекти на физички лица или приватни компании.

3. Оние апликации кои вклучуваат исклучиво финансирање на хонорарите на лица вклучени во спроведувањето на проектот или предавања во рамките на проектот нема да бидат земени предвид.

4. Физичките лица можат да предлагаат проекти на здруженија, институции, единици на локална и регионална самоуправа, македонски производители и непрофитни правни лица.

а) Физичкото лице како предлагач е должно да го наведе своето полно име и e-mail адреса, како и име и презиме на одговорното лице за проектот и иницијативата што ја предлага.
б) Доколку проектот е избран на тендерот, договорот се склучува со Носителот на предложениот проект.

5. Категории на апликации:
а) Подигнување на нивото на знаење за менструалното здравје- категориите ги вклучуваат сите проекти чија цел е да се едуцираат ученички, студенти и жени од сите возрасти за менструалното здравје (на пр. едукација за менструалниот циклус, менструални нарушувања, прва менструација, предменструален синдром, перименопауза , менопауза),
б) Промена на перцепцијата за менструацијата во јавноста - категоријата ги опфаќа сите проекти чија цел е нормализирање на разговорот за менструацијата на јавниот простор, како и проекти чија цел е отстранување на стигмата од менструацијата и отстранување на чувството на срам (стигмата) што често се поврзува со овој поим.
в) Придонес за намалување на менструалната сиромаштија - категоријата ги опфаќа сите проекти чија цел е да придонесат за намалување на менструалната сиромаштија.
г) Подигнување на свеста и нивото на знаење за репродуктивното здравје – категориите ги вклучуваат сите проекти чија цел е да се едуцираат жени од сите возрасти за зачувување на репродуктивното здравје кај жените (на пр. едукации за превенција од репродуктивни нарушувања, одржување и подобрување на репродуктивното здравје на жените и сл.)

МЕТОД И СОДРЖИНА НА ПРИМЕНА:

6. Пријавувањето на конкурсот се врши преку онлајн формулар кој е достапен и пополнет на веб-страницата www.dm-zaedno.mk. При пријавувањето на проектот треба да бидат пополнети сите задолжителни полиња во формуларот.

7. Онлајн апликацијата мора да содржи:
а) детална елаборација на проектот со временски рокови;
б) главни активности што треба да се спроведат и периодот на спроведување;
в) цели и активности за кои се потребни финансиски средства или некоја друга форма на поддршка (поддршка во форма на донација на производи);
г) бројот на луѓе во проектниот тим кои би учествувале во спроведувањето на проектот во случај тој да биде избран како дел од конкурсот;
д) детално објаснување за тоа како спроведувањето на проектот ќе придонесе за подобрување на менструалното или репродуктивното здравје и промена на перцепцијата за овие поими;
ѓ) еден или повеќе мерливи ефекти од проектот, на пример: бројот на жени кои ќе бидат опфатени со образованието, бројот на жени кои се потенцијални корисници на проектот, очекуваните долгорочни резултати од спроведувањето на проектот ;
е) Доколку здружението/институцијата/единицата на локална и регионална самоуправа/непрофитно правно лице прима средства од други извори за пријавениот проект, задолжително е да се наведат изворите и добиените износи.

8. При пополнување на онлајн формуларот потребно е да се приложат:
а) детална елаборација на проектот со временски рокови во Word документ
б) разработен буџет во Excel табела;
в) доколку барателот е здружение, потребно е да се достави тековна состојба на здружението од УЈП;
г) доколку е потребно за спроведување на проектот, фотографии и дозвола од надлежните органи потребни за спроведување на наведениот проект;
Сите горенаведени документи може да се приложат на крајот на online пријавата. Без горенаведените информации и документација, примената апликација нема да се смета за комплетна.

ИЗБОР НА ПРОЕКТИ:

9. Пристигнатите пријави ќе ги оценува комисија составена од претставници на дм дрогерие маркт дооел Скопје според критериумите наведени подолу. Комисијата ќе ги разгледува само целосните и навремени апликации.

10. Критериуми за избор на проекти:
а) уредно пополнет формулар за апликација и достава на целата барана документација;
б) проценка на степенот на корисност/влијание на проектот во согласност со дефинираните тендерски категории;
в) долгорочна одржливост на проектот - дали може да продолжи да се спроведува повеќекратно;
г) квалитетот и оригиналноста на проектот;
д) финансиската структура на спроведувањето на проектот и ефикасноста на планираното искористување на средствата;
ѓ) достапност на човечки ресурси неопходни за ефикасно и квалитетно спроведување на проектот

11. Врз основа на дефинираните критериуми, комисијата ќе избере проекти за кои дм дрогерие маркт дооел Скопје ќе обезбеди поддршка која е потребна за нивна реализација.

12. Апликантите/Предлагачите на избраните проекти ќе бидат известени најдоцна до 1.9.2024 година за натамошното спроведување на тендерот.

НАЧИН НА ПОДДРШКА НА ПРОЕКТОТ

13. Од компанијата дм дрогерие маркт дооел Скопје поддршката за избраните проекти ќе биде обезбедена:
а) со финансирање на услуги и/или набавка на потребни материјали и опрема за спроведување на проектот;
б) со директна уплата на средства на сметката на носителот на проектот;
в) со донирање производи од асортиманот на dm
г) комбинација од претходните три ставки

Поддршка на проектот од дм дрогерие маркт дооел Скопје не вклучува плаќање на:
а) такси за наеми/закупнини за простории каде што имателот врши дневна работа;
б) режиски трошоци (струја, вода, итн.);
в) трошоци за канцелариски материјали;
г) канцелариска опрема и мебел за опремување на собите;
д) гориво;
ѓ) други административни трошоци кои не се директно поврзани со проектот, природата на проектот и неговата имплементација.

За поддршка на начинот опишан во став 13. б, при приложување на извештајот за реализација на проектот потребно е да приложи фактури или договори на дело за сите услуги или производи кои се користеле при реализацијата на проектот.


14. Бројот на проекти кои ќе бидат избрани за реализација не е однапред дефиниран.

15. Минималната и максималната вредност на висината на поддршката за поединечни проекти не е однапред одредена. Истата зависи и ќе зависи од целта на проектот и другите фактори наведени во следниот дел.

ПРАВА И ОБВРСКИ:

16. Организаторот на конкурсот ќе испрати предлози за договори за донација, спонзорство или соработка до носителите на избраните проекти заради потпишување и склучување договори.

17. Носителот на проектот е одговорен за спроведувањето и е должен средствата да ги користи исклучиво за реализација на проектот избран на конкурсот.

18. Со пријавување на конкурсот, Носителот/Предлагачот на проектот прифаќа дека основните податоци презентирани во пријавата ќе бидат искористени за комуникациски цели од страна на Организаторот на конкурсот во печатен, звучен, слика и/или видео материјал, т.е. која било онлајн или офлајн форма и медиум за комуникација.

19. Со пријавување на конкурсот, Носителот/Предлагачот на проектот ја гарантира точноста и вистинитоста на сите податоци наведени во пријавата.

20. Носителот/предлагачот на проектот може во секое време да ја повлече пријавата преку е-mail на zaedno@dm.mk

21. Со повлекување на пријавата или предлогот се губи правото за понатамошно учество на конкурсот.

22. Организаторот на конкурсот го задржува правото да ги информира медиумите заради промовирање на конкурсот {ЗАЕДНО} за подобро утре, кој ги вклучува сите поднесени, предложени и избрани проекти.

23. Организаторот на конкурсот го задржува правото во секое време, без да даде никаква причина, да ги промени условите за аплицирање за проекти и да го прекине конкурсот {ЗАЕДНО} за подобро утре, особено ако тоа е неопходно поради виша сила или надворешни околности надвор од контрола на организаторот на конкурсот, или ако само така ќе може да се гарантира уредно спроведување на конкурсот.

24. Носителите на проектот како корисници на средствата се должни да ја достават целата потребна документација за изготвување договор за донација, спонзорство или соработка како и детален план за реализација на проектот во рок од 7 дена од денот на добивањето на известувањето за одлуката за избор на проектот.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ:

25. Сите прашања поврзани со пријавувањето и критериумите за избор може да се испратат преку е-маил адресата: zaedno@dm.mk.

СТАПУВАЊЕ НА СИЛА:

26. Овие правила стапуваат на сила и имаат правно дејство на денот на нивното објавување.
Скопје, 10 јуни 2024.

Top