ДМ ДРОГЕРИЕ МАРКТ ДООЕЛ
ул.Даме Груев бр.7
1000 Скопје
Контакт телефон: +389 2 3222 733

E-mail: info@dm.mk
Web: www.dm.mk
Facebook: www.facebook.com/dm.Makedonija
Instagram: www.instagram.com/dm_makedonija
Youtube: www.youtube.com/dmmakedonija

Друштвото е регистрирано во Централен Регистар на Р. Македонија
ЕМБС 6757685
ЕДБ 4080012526359

Жиро сметка
Комерцијална Банка АД
300000003365742

Управители: Александра Оливера Кориши и Весна Стојановиќ

Авторско право:
Содржината и структурата на веб страната www.dm-drogeriemarkt.mk се заштитени со авторско право. Секое копирање на информации или податоци, особено копирање на содржината, делови од текстови или слики, подразбира претходна согласност од страна на одговорно лице од дм дрогерие маркт дооел.
дм дрогерие маркт дооел не презема одговорност за актуелноста, точноста или квалитетот на приложените информации. Барањата за материјална или нематеријална оштета од дм дрогерие маркт дооел, која би произлегла од користење или некористење на објавени информации или користење на неточни и нецелосни информации се исклучени доколку од страна на дм дрогерие маркт не постои намерна или ненамерна вина од невнимание, која може да се докаже. дм дрогерие маркт дооел се оградува, не презема одговорност и нема можност да делува на директни или индиректни линкови поставени на надворешни интернет страни. На линковите и содржините кои не потекнуваат од дм дрогерие маркт и содржините поставени на надворешни страни дм дрогерие маркт не може да реагира ниту да менува. Содржината на надворешни интернет страни на кои дм дрогерие маркт Ве упатува со помош на линкови не ги искажуваат ставовите на дм дрогерие маркт туку служат како информација и прикажување на меѓузависноста. дм дрогерие маркт не одговара за содржините кои се дефинирани во горе наведениот текст. Одговорноста за истите е исклучиво на креаторот на содржината.
Top